Thursday, March 4, 2010

TUGASAN INDIVIDU (learning outcomes 4)

KETIDAKUPAYAAN PEMBELAJARAN MATEMATIK
(MATHEMATICS LEARNING DISABILITIES)
Ramai pelajar menghadapi masalah dalam pembelajaran terutamanya dalam matematik. Ciri-ciri masalah mereka pula berbeza-beza serta pelbagai :
 Sesetengahnya mempamerkan prestasi tidak konsisten, menyelesaikan masalah dengan betul pada suatu hari tertentu tetapi tidak betul pula pada pada suatu hari yang lain.
 Sesetengahnya gagal untuk mengekalkan pengetahuan Arimethik yang dipelajari selepas suatu tempoh masa.
 Sesetengahnya mengalami kesulitan untuk mengaplikasi penegtahuan mereka dalam situasi yang baru.


Salah satu daripada ketidakupayaan ini dipanggil Diskalkulia, istilah ini merupakan perkataan berasal dari bidang perubatan yang menerangkan situasi ‘ ketidakupayaan dalam pembelajaran serta penggunaan matematik yang Sirius dikalangan pelajar’ istilah ini juga turut menyamai istilah Disleksia yang dibidang perubatannya bermaksud ‘situasi ketidakupayaan membaca yang sirius’, contoh kesulitan memahami perkaiatan serta konsep nombor atau kesulitan mempelajari serta mengaplikasikan olgarithma. Pelajar yang mengalami diskalkulia juga mempunyai pencapaian Arithmetik yang rendah, kebiasaanya beberapa tahun di bawah tahap yang bersesuaian dengan usia sebenar mereka.
Definasi diskalkulia oleh ahli-ahli falsafah. Menurut Rouke (1993), Gordon (1992), Baroody & Ginsburg (1991) diskalkulia sebagai gangguan khusus dalam pembelajaran konsep dan pengiraan matematikal dan ianya ada kaitan kepada system saraf pusat yang tidak berfungsi secara normal (centaral nervous system dysfunction). Menurut Gaddes (1985) diskalkulia telah didefinasikan sebagai ‘kesulitan untuk memahirkan konsep matematikal dan/atau pengiraan matematikal termasuk ketidakupayaan membuat operasi Arithmetik yang mudah’. Kosc (1974) diskalkulia telah didefinasikan sebagai gangguan struktur yang berlaku terhadap kemampuan matematik yang berpunca dari genetic atau gangguan sejak lahir terhadap bahagian otak yang tertentu yang secara langsung memberi kesan kepada tahap kematangan kemampuan matematikal seseorang individu berbanding peringkat usia sebenarnya.
Terdapat bukti menunjukkan bahawa para pelajar yang mempunyai ketidakupayaan pembelajaran turut mempunyai masalah dalam beberapa aspek matematik. Sesetengah darpada mereka memeliki :
 Ketidakupayaan dalam pembacaan sahaja
 Ketidakupayaan dalam matematik sahaja atau
 Ketidakupayaan kedua-dua sekali
Oleh itu, ketga-tiga kumpulan pelajar tersebut di atas memerlukan ‘arahan pembelajaran’ yang turut berbeza, bagi ketidakupayaan dalam pembacaan Sahaja antara arahan pembelajaran yang mereka perlukan adalah:
1. Arahan pembacaan
2. Fonetik ( berkaitan bunyi/suara/vocal)
3. Pembentukan ayat/perenggan
4. Penulisan
Arahan bagi ketidakupayaan dalam matematik sahaja antaranya ialah:
1. Fakta-fakta matematikal
2. Operasi-operasi matematikal
3. Masalah berbentuk perkataan
4. Strategi-strategi matematik
Arahan yang diperlukan bagi ketidakupayaan dalam pembacaan dan matematik ialah merangkumi gabungan kedua-dua aspek pembacaan dan matematik seperti di atas.
Seterusnya kita akan bincangkan dengan lanjut bagi setiap kesukaran pembelajaran kesukaran yang pertama ialah kesukaran tanggapan, kesukaran ini ialah kesukaran mengasingkan antara rangsangan dari latarbelakang yang tidak berkaitan dan butiran penting masalah. Kesukaran kesedaran spatial ialah kesedaran dalam aspek kesedaran spatial termasuk dalam menegenalpasti hubungan kedudukan antara objek dan diri mereka sendiri. Gangguan visual dan pendengaran ialah pelajar gagal untuk tidak menghiraukan pelbagai rangsangan berbentuk visual mahupun pendengaran yang tidak berkaitan kepada masalah atau tugasan yang diberikan. Seterusnya ialah kesukaran mendengar dan memberi perhatian, iaitu kesukaran dalam menentukan apa yang perlu diberikan perhatian untuk mengekalkan perhatian, berkongsi serta menukar perhatian dan tidak menghiraukan pelbagai gangguan dalam memberi perhatian. Kesukaran Mengingati, ketidakmampuan untuk mengatur maklumat serta data bagi tujuan penyimpanan di dalam memori jangka pendek atau panjang pelajar.
Bender (2001) menyatakan bahawa amat sedikit yang diketahui hubungan antara kemampuan kognitif (tanggapan) dengan tahap pencapaian kemahiran matematikal di kalangan pelajar yang masih muda, contohnya, maklumat penyelidikan yang telah dibuat menunjukkan bahawa “ tahap kemampuan linguistic” yang dimiliki para pelajar. Namun begitu, amat sedikit yang diketahui berkaitan kesan tahap kemampuan tanggapan terhadap kebolehan matematikal para pelajar. Seterusnya Bender (2001) telah mencadangkan beberapa factor berkaitan kepada kemampuan tanggapan (kognitif) yang mungkin mempengaruhi tahap ketidakupayaan pembelajaran matematikal di kalangan para pelajar iaitu:
1. Defesit Neurologikal ( ketidakupayaan Neurologikal). Neurologikal adalah merupakan satu bidang pengajian yang berkait kepada system saraf manusia. I Sahlev dan Gross-Tsur (1993) telah membuat beberapa anlisa serta kajian terhadap factor-faktor yang mungkin menyumbang kepada ketidakupayaan pembelaran matematikal di kalangan sekumpulan kecil pelajar yang terpilih di Israel. Hasil dari analisa tersebut, mereka telah mendapati bahawa bagi setiap individu pelajar yang mengahadapi sindrom ketidakupayaan pembelajaran matematikal, mereka juga dapat dikesan sebagai turut mengalami beberapa bentuk gangguan neurological tertentu. Berikutan dari itu keputusan penyelidikan ini telah mencadangkan bahawa factor gangguan neurological turut memberi kesan ketara kepada tahap kemampuan pembelajaran pelajar terutamanya dalam bidang matematik.
2. Kemampuan Bahasa (Linguage Abilities). Menurut Cawley, Fitzmaurice, Shaw, Kahn, Bates (1979) dan Jordan, Levine, Huttenlocher (1996), kemampuan penggunaan bahasa, mungkin merupakan factor mempengaruhi tahap pencapaian matematikal sekurang-kurangnya pada peringkat akhir sekolah rendah di mana masalah matematikal berbentuk perkataan mula diperkenalkan kepada para pelajar. Walau bagaimana pun, kemampuan bahasa mungkin turut diperlukan di peringkat awal sekolah rendah terutamnya untuk membuat perancangan strategic bagi menyelesaikan masalah berbentuk penambahan dua angka. Contoh : untuk mencampurkan 39 + 26, sekurang-kurangnya 5 langkah mesti dirancang serta dilaksankan seperti berikut:
Nombor 9 dan 6 mesti dicampurkan untuk menghasilkan angka jumlah iaitu 15,
Pelajar mesti menulis dalam kolum unit yang jawapannya adalah 5,
Pelajar mesti bawa kehadapan nilai 10 di mana nilai bawa kehadapan ditulis sebagai 1,
Nilai 1 tersebut mesti diletakkan di atas angka 3,
Akhir sekali, kesemua tiga nombor iaitu 1,3 dan 2 mestilah dicampurkan untuk mengahasilkan jawapan akhir 65.
Soalan berbentuk penambahan dua digit di atas, memerlukan pelajar mengatur pelbagai langkah penyelesaian yang tentunya memerlukan mereka untuk menggunakan kemampuan penggunaan bahasa yang baik. Dalam satu kajian tindakan yang dibuat oleh Jordan dan rakan-rakannya (1996) terhadap hubungan yang wujud antara “kemampuan bahasa” dan “ masalah matematik tertentu” ia telah dibuktikan bahawa:
Ketidakmampuan penggunaan bahasa mungkin mempengaruhi kemampuan membuat masalah berbentuk cerita keseluruhannya iaitu masalah yang memerlukan pelajar membuat beberapa proses manipulasi maklumat, tetapi TIDAK untuk masalah berbentuk fakta lisan matematik secara terus.
Ketidakmampuan penggunaan bahasa mungkin memberi kesan yang negatif terhadap beberapa jenis masalah metematikal yang khusus sahaja dan BUKAN merangkumi semua jenis masalah.
3. Kemampuan Spatial (spatial Abilities), ketidakmampuan spatial (ruang) adalah dikaitkan kepada kekurangan kemampuan di kalangan para pelajar untuk membuat tanggapan terhadap hubungan spatial secara tepat, contohnya, pelajar-pelajar mungkin mempunyai tahap pemahaman yang amat lemah terhadap beberapa aspek hubungan spatial seperti konsep atas-bawah, turun-naik, depan-belakang, tinggi-rendah, besar-kecil dan sebagainya. Dalam satu kajian awal yang telah dibuat oleh Rourke dan Finlayson (1978) yang mengkaji “profil kognitif pelajar” yang menghadapi ketidakupayaan pembelajaran matematik, mereka telah membuat kesimpulan bahawa:
Kemampuan spatial dan pencapaian matematik untuk pelajar dengan ketidakupayaan pembelajaran adalah berkait rapat serta saling berhubungan.
Masalah tersebut menjadi lebih sirius jika para pelajar tersebut turut mempunyai ketidakupayaan untuk membaca.
4. Ketidakmampuan pembelajaran Bukan- Lisan. Menurut Moats dan Lyson (1993), kebanyakkan ketidakupayaan pembelajaran adalah berkait rapat kepada masalah yang berasaskan bahasa, di mana ia wujud dari ketidakupayaan mereka untuk memahami, membezakan serta memanipulasikan pelbagai unit bunyi (vokal) dalam sesuatu bahasa (phonemes). Bagi penyelidik telah mencadangkan bahawa para pelajar dengan ketidakupayaan pembelajaran ‘bukan lisan’ (non verbal) telah menunjukkan ketidakmampuan matematik yang lebih sirius dari mereka yang tidak berkeupayaan dalam bahasa ataupun pembacaan, walaupun kebanyakkan para pelajar mungkin mengalami kedu-dua fenomena sekali.
Jenis-jenis ketidakuapayaan pembelajaran dalam matematik yang dihadapi para pelajar :
1. Kefahaman konseptual
2. Sistem symbol nombor bertulis
3. Langkah pengiraan procedural
4. Aplikasi kemahiran arithmetik
5. Strategi pengiraan yang lemah
6. Turutan kiraan
7. Bahasa Matematik
8. Fakta nombor asas
9. Peneyelesaian masalah
10. Kekurangan daya automaciti
11. Kelemahan strategi masalah berbentuk perkataan
Terdapat 9 petunjuk kepada ketidakupayaan pembelajaran matematikal dikalangan pelajar:
1. Petanda awal dalam pembelajaran matematikal. Bagi sestengah pelajar, kesukaran dalam memahami hubungkait nombor bermula sejak usia muda lagi. Kemampuan untuk mengira, memadan, mengasing dan membanding bergantung kepada pengalaman yang dimiliki pelajar dalam proses mamanipulasikan objek. Pelajar yang mempunyai masalah dalam memberikan perhatian kemahiran tanggapan kurang stabil atau tahap pembangunan motor yang lemah, mungkin adalah akibat dari kesan kekurangan pengalaman yang mencukupi dalam aktiviti memanipulasi objek. Pengalaman memanipulasi objek adalah amat penting kepada para pelajar kerana ia boleh membawa kepada pemahaman yang lebih baik terhadap konsep ruang, pembentukan, peraturan, masa, jarak dan kuantiiti.
2. Gangguan dalam hubungan spatial. Kebanyakkan pemahaman terhadap konsep hubungan spatial biasanya diperolehi pelajar pada waktu mereka berada diusia pra sekolah lagi. Namun begitu, kebanyakkan para pelajar yang tidak berkeupayaan dalam matematikal akan mudah menjadi bingung terhadap beberapa aspek asas hubungan spatial seperti konsep ‘ atas-bawah’, ‘naik-turun’, ‘tinggi-rendah’, ‘jauh-dekat’, ‘depan-belakang’,’mula-tamat’ dan sebagainya. Apa yang pasti gangguan dalam hubungan spatial akan turut menganggu atau mempengaruhi pemahaman terhadap sistem nombor secara keseluruhannya, contoh, seseorang pelajar mungkin tidak pasti untuk menentukan samada nombor 3 adalah lebih hamper kepada nombor 4 atau 6.
3. Gambaran kurang jelas terhadap imej tubuh badan. Sesetengah pelajar yang mempunyai gambaran kurang jelas terhadap nombor kebiasaanya turut mempunyai imej kurang tepat terhadap bentuk tubuh badan manuisa. Mereka mungkin tidak dapat memahami hubungan asas yang wujud antara bahagian-bahagian tertentu tubuh badan manusia, mereka mungkin akan melukis bahagian badan manusia secara kurang lengkap atau tanpa kaitan langsung dengan apa yang diminta, contoh,mereka mungkin akan melukis kaki terletak dibahagian kepala.
4. Gangguan kepada motor-visual dan kemampuan tanggapan visual. Para pelajar mungkin akan menghadapi kerumitan dengan aktiviti yang memerlukan penggunaan motor visual, mereka dan kemampuan tanggapan-visual seperti berikut:
 Sesetengah pelajar mungkin tidak dapat mengira objek yang berada dalam turutan iaitu dengan menunjukkan serta mengira objek tersebut satu persatu seperti ‘satu’, ‘dua’, ‘tiga’, ‘empat’ dan seterusnya.
 Sesetengah pelajar mungkin tidak mampu untuk melihat objek yang berada dalam kumpulan serta mengenalpasti jumlah objek tersebut dengan cepat dan pantas, contohnya, untuk mencampurkan sekumpulan empat orang dengan sekumpulan lima orang, mereka mungkin terpaksa mengiranya satu persatu.
 Sesetengah pelajar mungkin tidak dapat membuat tanggapan melalui visualnya bahawa sesuatu bentuk geometri adalah satu entity yang lengkap dan ini didiagnosis sebagai satu masalah tanggapan visual, contohnya suatu bentuk segiempat sama mungkin dilihat mereka sebagai bentuk segiempat sama mungkin dilihat mereka sebagai empat garisan yang tidak bercantum, mungkin sebagai hexagon atau juga sebuah bulatan.
5. Masalah dalam bahasa dan pembacaan. Para pelajar yang tidak berkeupayaan dalam pembelajaran matematikal kadang-kadang akan turut juga dibelenggu oleh masalah kelemahan dalam penggunaan bahasa pertuturan(oral) dan pembacaan. Gangguan bahasa yang mereka hadapi mungkin akan mengakibatkan timbulnya kekeliruan untuk mengenalpasti istilah atau terminalogi matematik seperti campur, tolak, darab, nilai bawa kehadapan, nilai pinjaman atau diambil dan sebagainya. Keidakmampuan mereka untuk membaca atau memahami struktur tersirat bahasa matematikal akan menyebabkan mereka gagal untuk merancang serta melaksanakan tugasan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan.
6. Konsep Arah dan masa yang kurang baik. Kebanyakkan pelajar yang tidak berkeupayaan dalam pemahaman pembelajaran matematikal turut mempunyai konsep yang lemah terhadap aspek arah dan masa, contohnya, mereka mungkin akan gagal untuk mencari arah jalan pulang ke rumah rakan mereka atau gagal untuk mencari arah jalan pulang ke rumah mereka selepas waktu persekolahan. Mereka juga mungkin turut mengalami kesukaran untuk membuat anggaran terhadap tempoh masa seperti satu jam, satu minit, beberapa jam tau minggu. Kesukaran ini menyebabkan merka tidak dapat menjangka atau memperuntukkan tempohmasa yang diperlukan untuk menyiapkan sasuatu tugasan.
7. Masalah memori. Pelajar yang mempunyai tahap kapasiti memori yang kurang baik selalunya akan dapat memahami system nombor asas tetapi tidak mampu untuk mengigati semula fakta-fakta nombor tersebut dengan pantas. Pelajar yang penguasaanya terhadap fakta asas pengiraan tidak berada pada tahap automaticiti, selalunya perlu menghabiskan masa serta usaha yang banyak dalam proses pengiraan sebelum memperolehi jawapan yang diinginkan. Selain dari itu, memori berbentuk visual (gambaran) juga memainkan peranan yang penting di mana pelajar mungkin akan mengalami kesukaran untuk mengingati pelbagai bentuk geometrik yang berbeza atau jumlah sudut yang terdapat di dalam suatu gambarajah.
8. Kekurangan strategi pembelajaran matematikal. Para pelajar memerlukan strategi untuk mengambarkan sesuatu masalah, mengetahui apa yang diminta dan memilih kaedah yang sesuai untuk menyelesaikannya. Pelajar yang mempunyai ketidakupayaan dalam pembelajaran selalunya tidak menggunakan sebarang strategi atau pun menggunakan strategi yang tidak bersesuaian dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Para pelajar ini mungkin agak lambat serta ketinggalan dalam membangun dan mengaplikasikan strategi termasuk samada untuk mengingati atau mendapatkan maklumat. Masalah ini boleh dilihat khususnya dalam proses mengingati dan menamakan bentuk geometric, menerangkan istilah arithmetic dan mungkin juga dalam hamper kesemua aspek matematik. Namun begitu, menurut Ellis dan Scanlon (1996) pula, jika para pelajar tersebut diberikan arahan bersesuaian mereka mungkin akan mampu untuk mempelajari serta menggunakan strategi pembelajaran matematikal dengan jaya dan efektif.
9. Kerisauan terhadap matematik (Math Anxiety) atau ketakutan matematik (Mathophobia) merupakan fenomena yang terkenal dalam dunia matematik. Menurut Slavin (1991), ia merupakan satu reaksi berasaskan emosi terhadap matematik yang menyebabkan pelajar kaku samada apabila berhadapan dengan masalah matematikal atau pun apabila mereka mengambil sesuatu ujian matematik. Perasaan keriasauan ini dipercayai berakar umbi dari rasa takut mereka terhadap kegagalan dan kemungkinan kehilangan maruah atau harga diri mereka.
Pendekatan pengajaran untuk ketidakupayaan pembelajaran matematik. Terdapat 6 pendekatan kepada arahan matematikal iaitu:
1. Pembelajaran bentuk konkrit kepada abstrak. Menurut Broody & Ginburg (1991), semasa proses pembelajaran matematik berjalan, pengetahuan matematikal pelajar akan terbina secara perlahan-lahan daripada bentuk konkrit kepada bentuk absrak, daripada penegtahuan kurang lengkap kepada lengkap dan daripada pemikiran tidak bersistematik kepada bersistematik.untuk membantu para pelajar berpindah dari bentuk konkrit kepada bentuk abstark tersebut, 3 tahap arahan matematikal yang berturutan telah dicadangkan:
 Tahap Konkrit, pada tahap ini pelajar akan diminta untuk menggunakan material sebenar seperti objek-objek alam sekeliling, batu blok,kiub,chips,poker,kayu dan sebagainya. Mereka boleh menyentuh , menggerak dan memanipulasikan objek-objek tersebut secara fizikal semasa proses mencari penyelesaian masalah nombor brjalan.
 Tahap representasi, merupakan tahap separa konkrit di mana pelajar akan menggunakan gambar atau petanda tertentu untuk mewakili objek konkrit semasa mereka melakukan proses penyelesaian masalah matematikal.
 Tahap abstrak. Pada tahap ini pelajar akan menggunakan nombor sahaja untuk menyelesaikan masalah matematikal tanpa sebarang bantuan gambar atau petanda.
2. Pembelajaran konsruktif. Implikasi kepada teori pembelajaran konsruktif adalah para pelajar akan digalakkan untuk membangunkan dan menggunakan penciptaan matematik untuk menyelesaikan sesuatu masalah matematikal. Pengalaman sebigini akan dapat membantu mereka untuk membina sesuatu struktur mental matematikal yang manatap. Kaedah ini juga memerlukan para pelajar untuk terlibat secara lebih aktif dalam proses pembelajaran mereka kerana adalah tidak memadai atau mencukupi untuk mengharapkan pihak guru sahaja untuk memberitahu serta menunujukkan kesemua prosedur matematikal yang perlu dipelajari.
3. Arahan langsung. Merupakan kaedah pengajaran matematikal yang membantu para pelajar mencapai kemahiran matematikal melalui arahan pengajaran yang jelas serta distruktur dan dirancang secara berhati-hati. Menurut tarver (1992), ia merupakan satu system berbentuk komprehensif yang mengabungkan antara rekabnetuk kurikulum dengan teknik pengajaran untuk menghasilkan satu program bersepadu dalam matematik. Terdapat 4 langkah telah digariskan untuk proses arahan langsung di dalam matematik iaitu:
 Menetapkan objektif matematik khusus untuk dicapai oleh para pelajar. Objektif mestilah boleh diukur dan dilihat, contoh objektif, para pelajara diminta untuk mendapatkan jawapan bagi 20 masalah pendaraban yang merangkumi angka 1 hingga 7 dalam masa 10 minit dengan objektif pencapaian keputusan adalah 90 peratus ketepatan.
 Menetapkan sub-kemahiran yang diperlukan untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan tersebut, contoh untuk kemahiran dalam pengiraan antara sub-kemahiran yang diperlukan adalah kemampuan menghafal sifir 1 hingga 7.
 Menentukan kemahiran yang telah berjaya diperolehi para pelajar, contoh, adakah pelajar telah mahir untuk pendaraban angka 1 hingga 5?
 Memastikan serta membuat turutan untuk langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai objektif, contoh, jika pelajar telah mahir untuk pendaraban bagi angka 1 hingga 5 oleh itu hanya langkah-langkah untuk pengajaran pendaraban angka 6 dan 7 sahaja diperlukan.
4. Strategi pembelajaran, sesuatu srategi pembejalaran adalah pendekatan yang diambil oleh seseorang individu terhadap sesuatu tugasan yang diberikan. Ia turut merangkumi bagaimana individu tersebut membuat perancangan, melaksanakan dan kemudiannya menilai prestasi terhadap tugasan serta keputusan yang diperolehi. Dalam arahan menurur strategi pembelajaran, para pelajar adalah digalakkan untuk:
 Bercakap kepada diri mereka sendiri .Kaedah ini dipanggil menyoal diri dan berfikir secara matematikal dan di antara contoh-contoh soalan ialah apakah unsure yang hilang?, adakah saya perlu menolak atau menambah?
 Menanyakan soalan-soalan berkaitan masalah matematikal kepada diri mereka sendiri contoh-contohnya ialah oh! Saya pernah berhadapan dengan masalah begini sebelum ini. Saya perlu untuk melakarkannya di atas kertas untuk mencari unsure yang hilang.
5. Latihan dan ulangkaji. Para pelajar memerlukan peluang sebanyak mungkin untuk membuat ulangkaji, latihtubi serta latihan agar mereka dapat memahirkan diri mereka dengan semua konsep matematikal.
6. Generalisasi situasi baru, pelajar harus belajaruntu menggeneralisasikan sesuatu kemahiran agar ia dapat diaplikasikan untuk pelbagai keadaan, contohnya mereka boleh membuat latihan fakta pengiraan dengan menggunakan pelbagai jenis masalah berbentuk perkataan yang samada dicipta oleh guru atau pelajar sendiri.
Faktor-faktor penyumbang kepada ketidakupayaan pembelajaran matematikal seorang pelajar:
1. Kematangan pemikiran yang rendah (low mental maturity)
2. Kematangan emosi (emotional Maturity)
3. Sosial tidak matang (Social Immaturity)
4. Kekurangan Fizikal (Physical Deficiencies)
5. Kekurangan Psikologikal (Physical Deficiencies)
6. Kekurangan pengalaman pendidikan (Meager Educational Experiences)

Kesimpulan:
Oleh itu sebagai guru kita haruslah mengetahui dan mengenali pelajar-pelajar dengan lebih dekat serta bersifat prihatin. Pelbagaikan kaedah mengajar untuk menarik minat pelajar-pelajar supaya dapat belajar dengan lebih seronok dan mudah faham juga dapat mengaplikasikan ilmu itu dalam kehidupan seharian. Jika sebaliknya maka akan berlakulah masalah ketidakupayaan dalam pembelajaran matematik, jika ada yang tidak berkeupayaan maka hendaklah kita membantu supaya murid itu akan berjaya dalam kehidupan juga dalam mempelajari matematik.

RUJUKAN
Carol Turkington and Joseph R. Harris, 2003. Understanding Learning
Disabilities. Checkmark Books: New York.
K. A Razhiyah, 2006. Mengapa Kanak-kanak Sukar Belajar: Kuala Lumpur,
Malaysia : PTS ProfessionalSdn Bhd.
Mohd Sharani Ahmad, 2004. Special Children. Selangor: Universiti Putra.
Sylvia Farnham-Diggory,1978. Learning Disabilities The Developing Child:
Massachusetts, Harvard University Press Cambridge
http://www.as.wvu.edu/~scidis/dysgraphia.html
http://www.dyscalculiaforum.com/viewpage.php?page_id=18
http://www.medicalnewstoday.com/articles/151951.php
http://www.nutramed.com/children/hyperactivity.htm
http://www.pts.com.my/modules.php?name=News&file=print&sid=489


No comments:

Post a Comment